My Divine Envoy (2022)

My Divine Envoy (2022)

“My Envoy” is a TV series directed by Wu Mengen , starring Li Zixuan and Chen Jingke, and starring Wei Tianhao , Tan Xiaofan , He Derui , and Wang Yunzhi .
Li Mengmeng (Li Zixuan), a scumbag girl who lacks self-confidence and has no attention He became a mentor to the young black-bellied emperor Qi Yan (played by Chen Jingke).

Drama: My Divine Envoy
Native Title: 我的神使大人
Also Known As: Wo De Shen Shi Da Ren , My Divine Emissary , 神使驾到 , Shen Shi Jia Dao
Genres: Historical, Comedy, Romance, Fantasy
Country: China
Episodes: 24
Aired: 2022 – ?
Original Network: Youku
Duration: 45 min.

Main cast:

Li Zi Xuan,Chen Jing Ke,Vincent Wei,Tan Xiao Fan,He De Rui,Wang Yun Zhi

Snopsis:

Li Mengmeng (Li Zixuan), a scumbag girl who lacks self-confidence and has no attention He became a mentor to the young black-bellied emperor Qi Yan (played by Chen Jingke).

Poster:

Leave a Reply

Open

Close